Loading color scheme

Psychoterapia

Psychoterapia je liečebná metóda, ktorá sa zameriava na rozvoj osobnosti, prevenciu a liečbu psychických porúch. Krátkodobá psychoterapia je do 25 hodín a dlhodobá môže trvať od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov. Každý certifikovaný psychoterapeut musí absolvovať od 50 do 150 hodín individuálnej psychoterapie, aby bol dostatočne kvalifikovaný pre túto prácu.

Vďaka psychoterapii si zvyšujeme uvedomenie si svojich vzorcov myslenia, správania a prežívania v rôznych situáciách nášho života. Väčšina z nás má nejaký zaužívaný spôsob riešenia životných situácií, ktorý sme sa naučili buď od rodičov, kamarátov alebo to v daných životných situáciách bolo to najlepšie možné riešenie, aby sme prežili alebo dostali to, čo sme nevyhnutne potrebovali. Tento spôsob využívame aj ďalej, aj keď už v nových situáciách nefunguje. Počas psychoterapie si tieto vzorce uvedomujeme a postupne sa pokúšame zapájať aj nové typy správania, myslenia a prežívania, čím sa liečime. 

Niekedy je to síce veľmi dlhá, ale oslobodzujúca cesta.  Gestalt psychoterapeut pomáha s uvedomovaním si jednotlivých procesov klienta pomocou aktívneho počúvania, pomenovávania prežívania, dopytovania sa na to, čo prežívate alebo ste prežívali a popísania toho, čo pozoruje, či už v tele klienta, vo svojom vlastnom tele alebo prežívaní, prípadne v dialógu.

Ak sa chcete prihlásiť do psychoterapie, môžete očakávať, že budete musieť na sebe pracovať a prinášať svoje pozorovania, zážitky a pokusy. Veľmi dôležitý je vzťah s psychoterapeutom, preto je fajn si nájsť takého, ktorý Vám naozaj sadne a pri ktorom sa cítite bezpečne. Úlohou psychoterapeuta je vytvárať bezpečné prostredie, kde spolu môžete objavovať Váš svet. Z tohto dôvodu ponúkam prvých päť skúšobných sedení, po ktorých si povieme, či do toho ideme spolu.

Psychoterapeutické sedenie trvá 50 minút a odporúčaná frekvencia je 1x týždenne.